Användarvillkor

ANVÄNDARVILLKOR (senast uppdaterade november 2022)

Denna webbplats och/eller dess mobila webbplatser och applikationer ("Webbplatsen") ägs och drivs av Emporium Shoppe ("Bolaget"). Dessa användarvillkor ("Användarvillkor") gäller för din användning av denna webbplats. Alla köp av produkter eller tjänster som erbjuds via denna webbplats omfattas av de villkor för köp ("Köpvillkor") som anges på relevant företagswebbplats, som införlivas genom hänvisning till dessa användarvillkor. Dessutom omfattas din användning av denna webbplats av sekretesspolicyn, som införlivas häri genom hänvisning.

På hela webbplatsen hänvisar termerna "vi", "oss" och "vår" till företaget. Företaget erbjuder denna webbplats, inklusive all information, alla verktyg och tjänster som är tillgängliga från denna webbplats, till dig, användaren, under förutsättning att du accepterar dessa användarvillkor.  Genom att fortsätta använda denna webbplats samtycker du till att vara bunden av dessa användarvillkor. Om du inte vill vara bunden av dessa användarvillkor ska du inte använda den här webbplatsen.

LÄS DESSA ANVÄNDARVILLKOR NOGGRANT, TILLSAMMANS MED MEDDELANDET OM DATASKYDD OCH ALLA ANDRA POLICYER ELLER AVTAL SOM DET HÄNVISAS TILL I DESSA ANVÄNDARVILLKOR, INNAN DU ANVÄNDER WEBBPLATSEN. GENOM ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN SAMTYCKER DU TILL ATT VARA BUNDEN AV DESSA ANVÄNDARVILLKOR, INKLUSIVE SKILJEAVTALET OCH AVSTÅENDET FRÅN GRUPPTALAN SOM BESKRIVS I AVSNITTET "TVISTLÖSNING" NEDAN.

Dataintegritet

Du garanterar att all information, data och annat material som du tillhandahåller på denna webbplats eller till företaget på annat sätt är sant, korrekt, aktuellt och fullständigt. Du är ansvarig för att uppdatera och, vid behov, korrigera information som du tillhandahåller på denna webbplats.

Anmärkning om dataskydd

En kopia av det integritetsmeddelande som gäller för insamling, användning, utlämnande och annan behandling av personuppgifter på denna webbplats finns på https://basicbuyshub.com/. Du samtycker till att alla personuppgifter som vi erhåller om dig (oavsett om det är via denna webbplats, via e-post, via telefon eller på något annat sätt) kommer att samlas in, lagras och behandlas i enlighet med villkoren i sekretessmeddelandet.

Licens och åtkomst till webbplatsen

Allt innehåll som finns tillgängligt på denna webbplats (inklusive, men inte begränsat till, text, design, grafik, logotyper, ikoner, bilder, ljudklipp, nedladdningar, gränssnitt, kod och programvara samt urval och arrangemang av dessa) tillhör företaget, dess licensgivare eller dess innehållsleverantörer och skyddas av upphovsrätt, varumärkesrätt och andra tillämpliga lagar.

Företaget ger dig en begränsad licens för åtkomst till och personlig användning av denna webbplats. Om inget annat anges får du komma åt, kopiera, ladda ner och skriva ut det innehåll som finns tillgängligt på denna webbplats för din personliga, icke-kommersiella användning, förutsatt att du inte ändrar eller tar bort någon upphovsrätt, varumärke eller andra äganderättsmeddelanden som visas i innehållet. Företaget eller dess licensgivare eller innehållsleverantörer behåller fullt och fullständigt ägande av det innehåll som finns tillgängligt på webbplatsen, inklusive alla tillhörande immateriella rättigheter, och tillhandahåller sådant innehåll till dig under en licens som kan återkallas när som helst efter företagets eget gottfinnande. Företaget förbjuder strängt all annan användning av det innehåll som finns tillgängligt på webbplatsen, inklusive men inte begränsat till:

 • nedladdning, kopiering eller annan användning av innehållet eller webbplatsen i konkurrenssyfte av företaget eller till förmån för en annan säljare eller tredje part;
 • Cachelagring, obehörig länkning till webbplatsen eller inramning av innehåll som finns tillgängligt på webbplatsen;
 • modifiering, distribution, överföring, prestanda, sändning, publicering, uppladdning, licensiering, bakåtkompilering, överföring eller försäljning av innehåll, produkter eller tjänster från webbplatsen som du inte har rätt att göra tillgängliga (såsom en annan parts immateriella rättigheter), eller skapande av derivat från sådant innehåll, sådana produkter eller tjänster;
 • ladda upp, publicera eller överföra något material som innehåller programvaruvirus eller någon annan datorkod, filer eller program som är utformade för att avbryta, förstöra eller begränsa funktionaliteten hos något datorsystem;
 • användning av maskin- eller programvara som är utformad för att i smyg fånga upp eller på annat sätt erhålla information (t.ex. systemdata eller personuppgifter) från webbplatsen (inklusive, men inte begränsat till, användning av "scraping" eller andra tekniker för datautvinning, robotar eller liknande verktyg för datainsamling och datautvinning), eller
 • någon åtgärd som innebär eller kan innebära (enligt företagets eget gottfinnande) en orimlig eller oproportionerligt stor belastning på företagets infrastruktur, eller som skadar eller stör den korrekta funktionen hos vår infrastruktur.

Du är ansvarig för att få tillgång till webbplatsen, och sådan tillgång kan innebära avgifter från tredje part (t.ex. Internetleverantör eller avgifter för flygtid). Dessutom måste du tillhandahålla och är ansvarig för all utrustning som krävs för att komma åt webbplatsen. Du får inte kringgå några åtgärder som vidtagits för att förhindra eller begränsa åtkomst till denna webbplats. All obehörig åtkomst till webbplatsen av dig (inklusive åtkomst eller användning som på något sätt involverar något konto du kan upprätta på webbplatsen eller någon enhet du kan använda för att komma åt webbplatsen) kommer att avsluta det tillstånd eller den licens som företaget beviljar dig.

Företaget förbehåller sig rätten att vägra eller avbryta registreringen av någon person på denna webbplats, att ta bort någon person från denna webbplats och att förbjuda någon person att använda denna webbplats av någon anledning, och att begränsa eller avsluta din åtkomst till eller användning av webbplatsen när som helst utan föregående meddelande. Företaget garanterar inte att din användning av det innehåll som finns tillgängligt på denna webbplats inte kommer att inkräkta på rättigheterna för tredje part som inte är ansluten till företaget. Uppsägning av din åtkomst eller användning kommer inte att avstå från eller påverka någon annan rättighet eller åtgärd som företaget kan ha rätt till enligt lag eller i eget kapital.

Innehåll som du skickar in

Denna webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser eller resurser som drivs av tredje part som inte är ansluten till företaget. Dessa länkar tillhandahålls för din bekvämlighet och som ett ytterligare sätt att få tillgång till den information de innehåller. Vi ansvarar inte för innehåll, reklam, produkter eller annat material som finns tillgängligt på sådana webbplatser eller resurser. Inkludering av länkar till andra webbplatser eller resurser ska inte ses som ett godkännande av innehållet på de länkade webbplatserna eller resurserna. Olika villkor och sekretesspolicyer kan gälla för användningen av länkade webbplatser eller resurser. Företaget är inte ansvarigt, direkt eller indirekt, för någon skada, förlust eller ansvar som orsakats eller påstås orsakas av eller i samband med användning av eller beroende av sådant innehåll, produkter eller tjänster som finns tillgängliga på eller via sådana länkade webbplatser eller resurser.

Det är förbjudet att använda en falsk e-postadress eller annan identifieringsinformation, att utge sig för att vara någon person eller enhet eller att vilseleda om ursprunget till något innehåll.

När det gäller innehåll som du skickar in, lägger upp, laddar upp, publicerar eller på annat sätt gör tillgängligt via webbplatsen (annat än personuppgifter, som behandlas i enlighet med sekretessmeddelandet), ger du företaget en evig, oåterkallelig, icke-uppsägbar, global, överförbar, royaltyfri, icke-exklusiv licens att använda, kopiera, distribuera, visa offentligt, ändra, skapa derivat från och underlicensiera allt eller någon del av sådant innehåll i alla medier. Detta innehåll kommer inte att behandlas som konfidentiellt. Du intygar, garanterar och samtycker härmed till att: (i) allt innehåll du tillhandahåller inte innehåller något (inklusive, men inte begränsat till, text, bilder, musik eller video) för vilket du inte har full rätt att bevilja en sådan licens till företaget; och (ii) företaget ska vara fritt att utöva sina rättigheter i och/eller implementera ditt innehåll som det finner lämpligt, utan att få något tillstånd eller licens från någon tredje part och utan hänvisning till dig eller någon annan person.

Länkar

Denna webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser eller resurser som drivs av tredje parter som inte är knutna till företaget. Dessa länkar tillhandahålls för din bekvämlighet och som ett ytterligare sätt att få tillgång till den information de innehåller. Vi ansvarar inte för innehåll, reklam, produkter eller annat material som finns tillgängligt på sådana webbplatser eller resurser. Inkludering av länkar till andra webbplatser eller resurser ska inte ses som ett godkännande av innehållet på de länkade webbplatserna eller resurserna. Olika villkor och sekretesspolicyer kan gälla för användningen av länkade webbplatser eller resurser. Företaget är inte ansvarigt, direkt eller indirekt, för skador, förluster eller ansvar som orsakas eller påstås orsakas av eller i samband med användning av eller förlitande på sådant innehåll, sådana produkter eller tjänster som finns tillgängliga på eller via sådana länkade webbplatser eller resurser.

ANSVARSFRISKRIVNING

FÖRUTOM VAD SOM UTTRYCKLIGEN ANGES I DESSA ANVÄNDARVILLKOR, SERVICEVILLKOR ELLER KÖPVILLKOR, OCH I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG, GÖR FÖRETAGET INGA FRAMSTÄLLNINGAR, GARANTIER ELLER ANDRA VILLKOR, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, MED AVSEENDE PÅ NÅGON FRÅGA, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE ELLER ANVÄNDNING, ELLER ICKE-INTRÅNG AV NÅGOT INNEHÅLL PÅ WEBBPLATSERNA, ELLER AV PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM KÖPTS VIA FÖRETAGETS WEBBPLATSER, OCH EVENTUELLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV PRESTANDA ELLER HANDELSKURS.

DU ANVÄNDER DENNA WEBBPLATS PÅ EGEN RISK. WEBBPLATSEN OCH MATERIAL, INFORMATION, TJÄNSTER OCH PRODUKTER PÅ DENNA WEBBPLATS TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" OCH "ENLIGT TILLGÄNGLIGHET". VI FÖRBEHÅLLER OSS RÄTTEN ATT NÄR SOM HELST BEGRÄNSA ELLER AVSLUTA DIN ÅTKOMST TILL WEBBPLATSEN ELLER NÅGON FUNKTION ELLER DEL DÄRAV. FÖRETAGET FRÅNSÄGER SIG ALLA GARANTIER FÖR ATT ÅTKOMST TILL WEBBPLATSEN KOMMER ATT VARA OAVBRUTEN ELLER FELFRI, ATT WEBBPLATSEN KOMMER ATT VARA SÄKER, ATT WEBBPLATSEN ELLER SERVERN SOM GÖR WEBBPLATSEN TILLGÄNGLIG KOMMER ATT VARA FRI FRÅN VIRUS, ELLER ATT INFORMATIONEN PÅ WEBBPLATSEN KOMMER ATT VARA KORREKT, EXAKT, TILLRÄCKLIG, ANVÄNDBAR, AKTUELL, PÅLITLIG ELLER PÅ ANNAT SÄTT FULLSTÄNDIG. OM DU LADDAR NER NÅGOT INNEHÅLL FRÅN DENNA WEBBPLATS GÖR DU DET EFTER EGET GOTTFINNANDE OCH PÅ EGEN RISK. DU ÄR ENSAM ANSVARIG FÖR EVENTUELLA SKADOR PÅ DITT DATORSYSTEM ELLER FÖRLUST AV DATA SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV NEDLADDNING AV SÅDANT INNEHÅLL. INGA RÅD ELLER INFORMATION SOM DU ERHÅLLER FRÅN WEBBPLATSEN SKA SKAPA NÅGON SOM HELST GARANTI.

I VISSA JURISDIKTIONER KANSKE LAGEN INTE TILLÅTER UTESLUTNING AV GARANTIER, SÅ OVANSTÅENDE UTESLUTNING AV ANSVAR KANSKE INTE GÄLLER FÖR DIG.

BEGRÄNSNING AV ANSVAR

DU BEKRÄFTAR OCH SAMTYCKER TILL ATT DU TAR FULLT ANSVAR FÖR DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, DIN KOMMUNIKATION MED TREDJE PART OCH KÖP OCH ANVÄNDNING AV PRODUKTER OCH TJÄNSTER SOM FINNS TILLGÄNGLIGA PÅ FÖRETAGETS WEBBPLATSER. DU BEKRÄFTAR OCH SAMTYCKER TILL ATT ALL INFORMATION SOM DU SKICKAR ELLER TAR EMOT NÄR DU ANVÄNDER WEBBPLATSEN KANSKE INTE ÄR SÄKER OCH KAN FÅNGAS UPP AV OBEHÖRIGA PARTER. DU BEKRÄFTAR OCH SAMTYCKER TILL ATT DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN SKER PÅ EGEN RISK OCH ATT WEBBPLATSEN GÖRS TILLGÄNGLIG FÖR DIG KOSTNADSFRITT. DU BEKRÄFTAR OCH SAMTYCKER TILL ATT, I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG (INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, KONSUMENTSKYDDSLAG), VARKEN FÖRETAGET ELLER DESS LICENSGIVARE, LEVERANTÖRER ELLER TREDJEPARTS INNEHÅLLSLEVERANTÖRER ("FÖRETAGSPARTERNA") SKA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR DIREKTA, INDIREKTA, STRAFFRÄTTSLIGA, EXEMPLARISKA, TILLFÄLLIGA, SPECIELLA, FÖLJDSKADOR ELLER ANDRA SKADOR SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ELLER PÅ NÅGOT SÄTT KOPPLADE TILL (1) DENNA WEBBPLATS, ELLER NÅGON ANNAN WEBBPLATS ELLER RESURS SOM DU KOMMER ÅT VIA EN LÄNK FRÅN DENNA WEBBPLATS; (2) NÅGON ÅTGÄRD SOM VI VIDTAR ELLER UNDERLÅTER ATT VIDTA SOM SVAR PÅ MEDDELANDEN SOM DU SKICKAR TILL OSS; (3) ALLA PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM GÖRS TILLGÄNGLIGA ELLER KÖPS VIA FÖRETAGETS WEBBPLATSER, INKLUSIVE EVENTUELLA SKADOR ELLER SKADOR TILL FÖLJD AV ANVÄNDNINGEN AV SÅDANA PRODUKTER ELLER TJÄNSTER (INKLUSIVE PRODUKTANSVAR); (4) EVENTUELL FÖRSENING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN ELLER NÅGON INFORMATION, PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM ANNONSERAS ELLER ERHÅLLS VIA WEBBPLATSEN; (5) ÄNDRING, BORTTAGNING ELLER RADERING AV INNEHÅLL SOM SKICKAS TILL ELLER PUBLICERAS PÅ WEBBPLATSEN; ELLER (6) NÅGON ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, OAVSETT OM DEN BASERAS PÅ KONTRAKT, SKADESTÅND, STRIKT ANSVAR, PRODUKTANSVAR ELLER ANNAT, ÄVEN OM FÖRETAGSPARTERNA HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN TILL SKADOR. DET ÄR ANVÄNDARENS ANSVAR ATT UTVÄRDERA RIKTIGHETEN, FULLSTÄNDIGHETEN ELLER ANVÄNDBARHETEN AV ALLA ÅSIKTER, RÅD ELLER ANNAT INNEHÅLL SOM FINNS TILLGÄNGLIGT PÅ WEBBPLATSEN ELLER SOM ERHÅLLITS FRÅN NÅGON LÄNKAD WEBBPLATS ELLER RESURS. DENNA FRISKRIVNING GÄLLER, UTAN BEGRÄNSNING, SKADOR ELLER FÖRLUSTER TILL FÖLJD AV BRISTANDE PRESTANDA, FEL, UTELÄMNANDE, AVBROTT, RADERING, DEFEKT, FÖRSENING I DRIFT ELLER ÖVERFÖRING, DATAVIRUS, FILKORRUPTION, KOMMUNIKATIONSFEL, NÄTVERKS- ELLER SYSTEMFEL, UTEBLIVEN VINST FÖR DIG, ELLER STÖLD, FÖRSTÖRELSE, OBEHÖRIG ÅTKOMST, ÄNDRING, FÖRLUST ELLER ANVÄNDNING AV INSPELNINGAR ELLER DATA, OCH ALLA ANDRA MATERIELLA ELLER IMMATERIELLA FÖRLUSTER. DU ERKÄNNER OCH GODKÄNNER SPECIFIKT ATT VARKEN FÖRETAGET ELLER DESS LICENSGIVARE, LEVERANTÖRER ELLER TREDJEPARTS INNEHÅLLSLEVERANTÖRER SKA VARA ANSVARIGA FÖR NÅGOT ÄREKRÄNKANDE, STÖTANDE ELLER OLAGLIGT BETEENDE HOS NÅGON ANVÄNDARE AV WEBBPLATSEN. DITT BOTEMEDEL MOT SÅDANA ANSPRÅK ELLER TVISTER MED FÖRETAGET ÄR ATT SLUTA ANVÄNDA WEBBPLATSEN.

DU OCH FÖRETAGET ÄR ÖVERENS OM ATT VARJE ORSAK TILL TALAN SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ELLER I SAMBAND MED WEBBPLATSEN MÅSTE INLEDAS INOM ETT (1) ÅR EFTER DET ATT ORSAKEN TILL TALAN UPPSTOD ELLER VARA FÖR ALLTID PRESKRIBERAD.  VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE BEGRÄNSNINGAR AV HUR LÄNGE EN UNDERFÖRSTÅDD GARANTI GÄLLER ELLER UTESLUTNING ELLER BEGRÄNSNING AV ANSVAR FÖR FÖLJDSKADOR ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR, SÅ VISSA ELLER ALLA AV OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR KANSKE INTE GÄLLER FÖR DIG.

Skadeståndsskyldighet

Du ska hålla Företagsparterna skadeslösa från alla böter, påföljder, skulder, förluster och andra skador av något slag (inklusive advokat- och expertarvoden) som åsamkas Företagsparterna och sådana parter, och försvara Företagsparterna och sådana parter mot alla krav som härrör från (1) din överträdelse av dessa Villkor och Användarvillkor ; (2) ditt brott mot Köpvillkoren; (4) ditt bedrägeri, avsiktliga fel eller grova vårdslöshet; eller (5) ditt brott mot någon tillämplig lag eller någon tredje parts rättigheter. Företagsparterna ska kontrollera försvaret av alla anspråk på vilka denna ersättning kan tillämpas och, under alla omständigheter, ska du inte reglera något anspråk utan föregående skriftligt medgivande från företagsparterna.

Elektronisk kommunikation

När du använder webbplatsen eller skickar e-post till företaget kommunicerar du med företaget elektroniskt. Du samtycker till att ta emot all kommunikation som är relaterad till din användning av webbplatsen elektroniskt. Företaget kommer att kommunicera med dig via elektronisk post eller genom att publicera meddelanden på denna webbplats. Du samtycker till att alla avtal, meddelanden, avslöjanden och annan kommunikation som tillhandahålls dig elektroniskt uppfyller alla lagliga krav på att sådan kommunikation ska vara skriftlig. Alla meddelanden från företaget som är avsedda att tas emot av en kund ska anses vara givna och effektiva när de skickas till den e-postadress som du har angett på någon av företagets webbplatser.

Meddelanden på webbplatsen

Webbplatsen kan tillåta användare att skicka meddelanden till webbplatsen. Företaget har ingen skyldighet att granska, och tar inget ansvar för, något innehåll (inklusive meddelanden) som publiceras på eller skickas via webbplatsen av användare. Företaget kan, efter eget gottfinnande, övervaka, inte publicera eller ta bort sådant innehåll.

Varumärken och upphovsrätt

De varumärken, logotyper och tjänstemärken ("Märken") som visas på Webbplatsen tillhör Företaget, dess licensgivare, dess innehållsleverantörer eller andra parter. Användare eller någon part som agerar på deras vägnar är förbjudna att använda varumärkena för något ändamål, inklusive, men inte begränsat till, som metataggar på andra sidor eller webbplatser, utan skriftligt tillstånd från företaget eller sådan tredje part som kan äga varumärkena. Du får inte använda ramar eller inramningstekniker eller tekniker för att bifoga något innehåll som ingår på webbplatsen utan uttryckligt skriftligt tillstånd från företaget. Dessutom får du inte använda innehållet på webbplatsen i metataggar eller andra tekniker eller tekniker för "dold text" utan uttryckligt skriftligt tillstånd från företaget. Allt innehåll (inklusive programvara) som finns tillgängligt på eller via webbplatsen är skyddat av upphovsrätt, varumärken och andra tillämpliga lagar.

Anspråk på grund av intrång i immateriella rättigheter

Företaget respekterar andras immateriella rättigheter och vi ber våra användare att göra detsamma. Du meddelas härmed att företaget har antagit och rimligen genomfört en policy för att under lämpliga omständigheter avsluta användare av webbplatsen som är upprepade intrång i upphovsrätten. Om du anser att ditt arbete har kopierats på ett sätt som utgör intrång i upphovsrätten, eller att dina immateriella rättigheter har kränkts på annat sätt, vänligen förse företagets Copyright Agent med följande information (för att vara effektiv måste anmälan vara skriftlig och lämnas till vår Copyright Agent):

 • en elektronisk eller fysisk underskrift av den person som är behörig att agera på uppdrag av ägaren till upphovsrätten eller annan immateriell rättighet;
 • en beskrivning av det upphovsrättsskyddade verk eller annan immateriell rättighet som du hävdar har utsatts för intrång, eller, om flera upphovsrättsskyddade verk på en enda webbplats omfattas av en enda anmälan, en representativ förteckning över sådana verk på den webbplatsen;
 • identifiering av det material som påstås utgöra intrång eller vara föremål för intrångsaktivitet och som ska tas bort eller till vilket åtkomst ska inaktiveras, och en beskrivning av var det material som påstås utgöra intrång finns på webbplatsen;
 • din adress, ditt telefonnummer och, om tillämpligt, din e-postadress;
 • ett uttalande från dig om att du har en god tro att den omtvistade användningen inte är tillåten av upphovsrättsinnehavaren, dess ombud eller lagen; och
 • ett uttalande från dig, gjort under straffansvar för mened, att ovanstående information i ditt meddelande är korrekt och att du är upphovsrättsinnehavaren eller ägaren av immateriella rättigheter eller behörig att agera på upphovsrättsinnehavarens eller ägaren av immateriella rättigheters vägnar.

Företagets ombud som ansvarar för att anmäla anspråk som rör upphovsrätt eller andra intrång i immateriella rättigheter kan kontaktas på följande sätt:

Via e-post :

Ombud för upphovsrätt

c/o Emporium Shoppe, Juridiska avdelningen

support@basicbuyshub.com

Företaget kan uppdatera denna kontaktinformation från tid till annan utan att meddela dig. Vi kommer att publicera aktuell kontaktinformation på denna webbplats.

Överlevnad av villkor efter uppsägning

Utan hinder av någon annan bestämmelse i dessa Användarvillkor eller någon allmän rättslig princip om motsatsen, kommer varje bestämmelse i dessa Användarvillkor som ålägger eller överväger fortsatta skyldigheter för en part att överleva utgången eller uppsägningen av dessa Användarvillkor.

Force Majeure

Företaget ska vara befriat från att fullgöra dessa Användarvillkor eller Köpvillkor i den utsträckning det förhindras eller försenas, helt eller delvis, på grund av en händelse eller serie av händelser som orsakas av eller är resultatet av (1) väderförhållanden eller andra naturliga element eller naturkatastrofer, (2) krigshandlingar, terrorism, uppror, upplopp, civil oro eller uppror, (3) karantäner eller embargon, (4) strejker eller (5) andra orsaker som ligger utanför företagets rimliga kontroll.

Risk för förlust

Varor som köps på Webbplatsen skickas av en tredjepartsleverantör enligt ett leveransavtal. Som ett resultat av detta övergår risken för förlust och äganderätten till dessa artiklar till dig vid leverans till transportören.

Lösning av tvister

Genom att använda webbplatsen på något sätt samtycker du ovillkorligen till och godkänner att: (i) alla tvister, kontroverser, meningsskiljaktigheter eller anspråk som uppstår ur eller i samband med detta Avtal, inklusive dess existens, giltighet, tolkning, fullgörande, brott eller uppsägning, eller tvister rörande utomobligatoriska förpliktelser som uppstår ur eller i samband med detta Avtal, ska hänskjutas till och slutligen avgöras genom skiljedom i enlighet med de UNCITRAL-skiljedomsregler som gäller vid den tidpunkt då meddelandet om skiljedom lämnas in; (ii) den lag som ska tillämpas på denna skiljeklausul ska vara lagen i den särskilda administrativa regionen United Kingdom i Folkrepubliken United Kingdom; (iii) platsen för skiljeförfarandet ska vara United Kingdom; (iv) antalet skiljemän ska vara en utsedd av United Kingdom International Arbitration Centre; och (v) skiljeförfarandet ska genomföras på engelska.

Allmänt

Om någon bestämmelse i dessa Användarvillkor eller Köpvillkor befinns vara ogiltig eller av någon anledning inte kan verkställas, är parterna överens om att domstolen ska sträva efter att verkställa parternas avsikter såsom de återspeglas i bestämmelsen, och den bestämmelse som inte kan verkställas ska anses vara avskiljbar och inte påverka giltigheten och verkställbarheten av några återstående bestämmelser i dessa Användarvillkor eller Köpvillkor. Avsnittsrubriker är endast avsedda som referens och begränsar inte omfattningen eller räckvidden av det aktuella avsnittet. Dessa användarvillkor eller köpvillkor och förhållandet mellan dig och företaget ska regleras av United Kingdom lagar, i den mån de inte är överordnade eller oförenliga med federala lagar, utan hänsyn till dess lagkonfliktsbestämmelser.  För alla åtgärder som inte är föremål för skiljedom samtycker vi båda till att underkasta oss den personliga jurisdiktionen för en domstol i United Kingdom.

Det faktum att företaget inte agerar i händelse av att du eller andra personer bryter mot dessa användarvillkor eller köpvillkoren befriar det inte från att agera i händelse av efterföljande eller liknande överträdelser. Om innehållet på denna webbplats eller din användning av den strider mot lagarna på den plats där du befinner dig när du går in på den, är webbplatsen inte avsedd för dig och vi ber dig att inte använda den. Det är ditt ansvar att informera dig om de lagar som gäller i din jurisdiktion och att följa dem.

Företaget garanterar inte att det kommer att vidta åtgärder mot alla överträdelser av dessa användarvillkor eller köpvillkoren. Förutom vad som uttryckligen anges i dessa Användarvillkor eller Köpvillkor, finns det ingen tredje part som är förmånstagare till dessa Användarvillkor eller Köpvillkor.

Ändringar av dessa användarvillkor

Du bekräftar och godkänner att företaget, efter eget gottfinnande, kan ändra, lägga till eller ta bort någon del av dessa användarvillkor när som helst och på vilket sätt som helst genom att publicera reviderade användarvillkor på webbplatsen.  Du får inte ändra eller modifiera dessa Användarvillkor på något sätt.  Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera eventuella ändringar som vi gör i användarvillkoren.  Din fortsatta användning av denna webbplats efter eventuella ändringar av användarvillkoren utgör ditt godkännande av dessa ändringar.

Tilldelning

Du får inte överlåta dessa användarvillkor eller köpvillkoren (eller någon rättighet, förmån eller skyldighet enligt dessa) enligt lag eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från företaget, vilket kan undanhållas efter företagets eget gottfinnande. Alla försök till överlåtelse som inte överensstämmer med dessa Användarvillkor eller Köpvillkoren ska vara ogiltiga. Företaget kan överlåta dessa Användarvillkor eller Köpvillkor, helt eller delvis, till tredje part efter eget gottfinnande.

Fullständigt avtal och tillåtlighet

Dessa användarvillkor utgör hela avtalet och förståelsen mellan dig och företaget med avseende på ämnet häri och ersätter all tidigare eller samtidig kommunikation och förslag, oavsett om de är muntliga eller skriftliga, mellan parterna med avseende på sådant ämne. För att undvika tvivel gäller dessa användarvillkor endast i den utsträckning som tillåts enligt lag.

I vissa fall kan dessa Användarvillkor och ett separat dokument med ytterligare villkor gälla för en tjänst eller produkt som erbjuds via denna webbplats ("Ytterligare villkor"). I händelse av konflikt mellan dessa användarvillkor och eventuella ytterligare villkor, ska de ytterligare villkoren ha företräde om inte de ytterligare villkoren uttryckligen anger något annat.

En tryckt version av dessa Användarvillkor ska vara tillåtlig i rättsliga eller administrativa förfaranden baserade på eller relaterade till användningen av denna Webbplats i samma utsträckning och på samma villkor som andra affärsdokument och register som ursprungligen genererats och underhållits i tryckt form.

Hur du kontaktar oss

Om du har några frågor eller kommentarer om dessa användarvillkor eller denna webbplats, vänligen kontakta den juridiska avdelningen på Emporium Shoppe via e-post på support@basicbuyshub.com.

 

Dessa användarvillkor och eventuella separata avtal som vi tillhandahåller dig ska styras av och tolkas i enlighet med lagarna i Hong Kong.


Peak Spirit Limited
Eingetragene Firmennummer: 14569685
Adresse des eingetragenen Unternehmens: 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, WC2H 9JQ, UNITED KINGDOM

GLOD Limited
Room 1701, 17/F, Wai Fung Plaza, 664 Nathan Road, Mongkok, Kowloon